انتخاب وب سایت
 • آموزش دانشکده
 • نمايش صفحه شماره 1


 • نام: محبوبه

     نام خانوادگی: عربی مفرد

   محل خدمت: دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

    پست سازمانی: مسئول آموزش دانشکده

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

  تلفن:     
   55913255 (031)


  شرح وظایف :
  اداره آموزش دانشکده

  هدف : برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاهی و غیر دانشگاهی بصورت کاربردی و ترکیبی و ارائه سرویسهای مرتبط با آن به همراه انجام فعالیتهایی همچون نیاز سنجی، کنترل کیفی ارائه دروس توسط اساتید و ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه کاربران و رسیدگی به شکایات کاربران و پیگیری مواردی که در حیطه وظایف واحد باشد.
  شرح وظایف اداره ارائه خدمات آموزشی:
  1- برگزاری جلسات و تعاملات اولیه با دانشکده¬ها و مراکز متقاضی برگزاری دوره¬های الکترونیکی به صورت مشترک با سایر واحدهای دانشکده آموزشهای الکترونیکی.
  2- بررسی، مطالعه، امکان سنجی و نیاز سنجی ارائه خدمات آموزش الکترونیکی مطابق ضوابط و آیین نامه های آموزشی و استانداردهای موجود و برنامه ریزی ها و هماهنگی های اولیه آن.
  3- تهیه و تنظیم نهایی قراردادها و تفاهم نامه¬های همکاری با دانشکده¬ها و سایر مراکز متقاضی.

  1 2