انتخاب وب سایت
  • معرفی آموزش های آزاد

به‌ منظور تداوم‌ بخشيدن‌ و همگاني‌ كردن‌ آموزش‌ عالي‌ ، كه‌ از مسئوليتهاي‌ اساسي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ است‌ ، برگزاري‌ دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد با اهداف زیر انجام‌ مي‌ شود .
1ـ كمك‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌
2ـ ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ افزايش‌ دسترسي‌ به‌ آموزش‌ عالي‌
3 ـ تعميم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالي‌ كاربردي‌ و تخصصي‌
4 ـ كاهش‌ تقاضاي‌ اجتماعي‌ براي‌ ورود به‌ آموزش‌ عالي‌ رسمي‌
5 ـ ارائه‌ آموزشهاي‌ مداوم‌ براي‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌
لازم به توضیح است آموزش‌ عالي‌ آزاد ، آموزشي‌ غير رسمي‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دوره‌هاي‌ تخصصي‌ و كاربردي‌ كوتاه‌ مدت‌ اجرا مي‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ اين‌ دروه‌ ها گواهي‌ گذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوين‌ رسمي‌ دانشگاهي‌ ( مانند كارداني‌ ، كارشناسي‌ و ... يا معادل‌ آنها) اعطا مي‌ شود .
دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد شامل‌ انواع‌ زير است‌ :
1 ـ بازآموزي‌ و آموزش‌ تكمیلي‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌
2 ـ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌
3 ـ آموزش‌ تخصصي‌ متناسب‌ با نياز بازار كار
4 ـ آموزش‌ مورد نياز و علاقه‌ آحاد جامعه‌