انتخاب وب سایت
  • دروس ارائه شده ترم تابستان 92


ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

کد درس

رشته های

1

ریاضی 2

3

96002

کلیه رشته های مهندسی

2

ریاضی 2

4

22002

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

3

ریاضی 1

3

96001

کلیه رشته های مهندسی

4

ریاضی 1

4

22001

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

5

فیزیک 1

4

23200

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

6

فیزیک 1

3

96010

کلیه رشته های مهندسی

7

فیزیک 2

4

23201

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

8

فیزیک 2

3

96011

کلیه رشته های مهندسی

9

مدار الکتریکی 1

3

37025

کلیه رشته ها

10

معادلات دیفرانسیل

3

96003

کلیه رشته های مهندسی

11

معادلات دیفرانسیل

3

22005

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

12

فارسی

3

93107

کلیه رشته ها

13

زبان عمومی

3

93108

کلیه رشته ها

14

روش تحقیق نظری

3

24139

رشته علوم اجتماعی

15

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

3

14022

رشته علوم تربیتی

16

روش تحقیق

2

45104

رشته معماری

17

آمار و احتمال مهندسی

3

96022

کلیه رشته های مهندسی

18

بهداشت و تنظیم خانواده (مشترک بین خانم ها و آقایان)

1

93112

کلیه رشته ها

19

محاسبات عددی

2

96007

کلیه رشته های مهندسی

20

مبانی کامپیوتر

2

21045

رشته شیمی

21

مبانی کامپیوتر

3

23206

رشته فیزیک

22

برنامه سازی کامپیوتر

3

96006

رشته های مهندسی به جز کامپیوتر

23

شیمی عمومی 1

3

21013

رشته فیزیک و شیمی و زیست شناسی

24

شیمی عمومی 2

3

21014

رشته فیزیک و شیمی و زیست شناسی

25

شیمی عمومی

3

96013

رشته های مهندسی

26

شیمی عمومی

2

132013

مهندسی عمران

27

شیمی تجزیه دستگاهی

3

21029

شیمی

28

ریاضی مهندسی

3

96021

کلیه رشته های مهندسی

29

استاتیک

3

کلیه رشته های مهندسی

30

مقاومت مصالح 1

3

کلیه رشته های مهندسی

31

مقاومت مصالح 2

3

کلیه رشته های مهندسی

32

هوش مصنوعی

3

رشته مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر

33

ساختمانهای گسسته

3

رشته مهندسی کامپیوتر

34

مدارهای منطقی

3

کلیه رشته ها

35

مکانیک سیالات

3

کلیه رشته های مهندسی