انتخاب وب سایت
  • لیست دروس ارائه شده مجازی در ترم تابستانردیف

عنوان درس

تعداد واحد

کد درس

رشته های

استاد

1

آمار و احتمال مهندسی

3

96022

کلیه رشته های مهندسی

آقای دکتر سبزواری

2

احتمال 1

3

111611

آمار و کاربردها- علوم کامپیوتر- ریاضیات و کاربردها

آقای دکتر سبزواری

3

ارتعاشات مکانیکی

3

202129

مهندسی مکانیک

دکتر محسن ایرانی رهقی

4

استاتیک

3

131103

مهندسی معدن

دکتر مهدی محمدی مهر

5

استاتیک

3

202113

مهندسی مکانیک

دکتر مهدی محمدی مهر

6

استاتیک

3

132025

مهندسی عمران

دکتر مهدی محمدی مهر

7

اصول مديريت آموزشي

3

121730

رشته علوم تربیتی

دکتر مدنی

8

اقتصاد خرد

450000

121502

رشته مدیریت

دکتر علی فرهادیان

9

انتقال حرارت 1

3

202127

مهندسی مکانیک

دکتر قنبرعلی شیخ زاده

10

انتقال حرارت 1

3

132240

مهندسی شیمی

دکتر قنبرعلی شیخ زاده

11

انتقال حرارت 2

2

36064

رشته مهندسي مكانيك

دکتر قنبرعلی شیخ زاده

12

انتقال حرارت 2

3

202161

رشته هاي مهندسي

دکتر قنبرعلی شیخ زاده

13

انتقال حرارت 2

3

132241

مهندسی شیمی

دکتر قنبر علی شیخ زاده

14

برنامه سازی کامپیوتر

3

96006

رشته های مهندسی به جز کامپیوتر

مهندس علی حق پرست

15

برنامه نویسی کامپیوتر

4

180124

دانشجويان فيزيك ورودي 94 به بعد

مهندسی علی حق پرست

16

تحقیق در عملیات 1

3

121525

رشته مدیریت

دکتر مزروعی

17

ترمودینامیک 1

3

202117

مهندسی مکانیک

دکتر علی اکبر عباسیان

18

ترمودینامیک 2

3

202118

مهندسی مکانیک

دکتر علی اکبر عباسیان

19

جامعه شناسی آموزش و پرورش

3

121712

کلیه رشته ها

دکتر سهراب زاده

20

حقوق جزای اختصاصی 1

3

121847

رشته های حقوق، فقه و حقوق و ...

دکتر یزدیان

21

حقوق جزای اختصاصی 2

2

121848

رشته های حقوق، فقه و حقوق و ...

دکتر یزدیان

22

حقوق جزای اختصاصی 3

2

121849

رشته های حقوق، فقه و حقوق و ...

دکتر یزدیان

23

حقوق جزای عمومی 1

3

121802

رشته های حقوق، فقه و حقوق و ...

دکتر یزدیان

24

حقوق جزای عمومی 2

2

121811

رشته های حقوق، فقه و حقوق و ...

دکتر یزدیان

25

حقوق جزای عمومی 3

2

121812

رشته های حقوق، فقه و حقوق و ...

دکتر یزدیان

26

دینامیک

4

202114

رشته مهندسی مکانیک

دکتر عارفی

27

دینامیک

3

132026

رشته های مهندسی سایر دانشگاهها

دکتر عارفی

28

دینامیک ماشین

450000

202128

مهندسی مکانیک

دکتر محسن ایرانی

29

روانشناسی اجتماعی

3

121731

رشته علوم تربیتی

دکتر سید احمد مدنی

30

روانشناسی اجتماعی

3

121926

رشته علوم اجتماعی

دکتر سید احمد مدنی

31

روانشناسی اجتماعی

3

122118

رشته روانشناسی

دکتر سید احمد مدنی

32

روانشناسی رشد 1

3

122114

رشته علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر مسعود کیانی

33

روش تحقیق

2

141164

همه رشته ها

دکتر سید احمد مدنی

34

روش تحقیق نظری

3

121931

رشته علوم اجتماعی

دکتر سید احمد مدنی

35

ریاضی 1

3

96001

کلیه رشته های مهندسی

دکتر بهنام بازیگران

36

ریاضی 1

4

22001

رشته های فیزیک و شیمی

دکتر بهنام بازیگران

37

ریاضی 1

3

152001

زیست شناسی

دکتر بهنام بازیگران

38

ریاضی 1

3

182405

فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر بهنام بازیگران

39

ریاضی 1

4

110101

رشته ریاضی

دکتر بهنام بازیگران

40

ریاضی 1

3

180111

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر بهنام بازیگران

41

ریاضی 1

3

150111

رشته شیمی سال 94 به بعد

دکتر بهنام بازیگران

42

ریاضی 2

3

96002

کلیه رشته های مهندسی

دکتر محمد رضا یاسمیان

43

ریاضی 2

4

22002

رشته های فیزیک و شیمی

دکتر محمد رضا یاسمیان

44

ریاضی 2

3

152002

زیست شناسی

دکتر محمد رضا یاسمیان

45

ریاضی 2

4

110102

رشته ریاضی

دکتر محمد رضا یاسمیان

46

ریاضی 2

3

180112

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر محمد رضا یاسمیان

47

ریاضی 2

4

182406

رشته فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر محمد رضا یاسمیان

48

ریاضی 2

3

150112

رشته شیمی ورودی سال 94 به بعد

دکتر محمد رضا یاسمیان

49

ریاضی مهندسی

3

96021

کلیه رشته های مهندسی

دکتر مرتضی بیشه

50

ریاضیات پایه

3

121551

رشته مدیریت

51

ریاضیات گسسته

3

211713

رشته مهندسی کامپیوتر

مهندس علی حق پرست

52

زبان عمومی

3

93108

کلیه رشته ها

آقای فلاحی

53

شیمی 1

2

182412

رشته فیزیک مهندسی

دکتر محسن مرادیان

54

شیمی 2

2

182413

رشته فیزیک مهندسی

دکتر محسن مرادیان

55

شیمی عمومی

3

96013

رشته های مهندسی ورودی 93 به بعد

دکتر محسن مرادیان

56

شیمی عمومی

2

132013

مهندسی عمران

دکتر محسن مرادیان

57

شیمی عمومی 1

3

21013

رشته شیمی و فیزیک

دکتر محسن مرادیان

58

شیمی عمومی 2

3

21014

رشته شیمی و فیزیک

دکتر محسن مرادیان

59

طراحی اجزا 1

3

202123

رشته مهندسی مکانیک

دکتر عارفي

60

طراحی اجزا 2

3

202124

رشته مهندسی مکانیک

دکتر اشرفی

61

فیزیک 1

4

23200

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم کامپیوتر

دکتر محمد اقبالی

62

فیزیک 1

3

96010

کلیه رشته های مهندسی

دکتر محمد اقبالی

63

فیزیک 1

3

180114

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر محمد اقبالی

64

فیزیک 1

3

182401

رشته فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر محمد اقبالی

65

فیزیک 2

4

23201

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

دکتر محمد اقبالی

66

فیزیک 2

3

96011

کلیه رشته های مهندسی

دکتر محمد اقبالی

67

فیزیک 2

3

152005

رشته بیوتکنولوژی

دکتر محمد اقبالی

68

فیزیک 2

3

180115

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر محمد اقبالی

69

فیزیک 2

3

182403

رشته فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر محمد اقبالی

70

فیزیک 2

3

150115

رشته شیمی ورودی سال 94 به بعد

دکتر محمد اقبالی

71

کنترل اتوماتیک

3

202131

مهندسی مکانیک

دکتر ایرانی

72

مبانی کامپیوتر

2

151133

رشته شیمی

آقای مهندس حق پرست

73

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

23206

رشته فیزیک

آقای مهندس حق پرست

74

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

110105

آمار و کاربردها- علوم کامپیوتر- ریاضیات و کاربردها

آقای مهندس حق پرست

75

محاسبات عددی

2

96007

کلیه رشته های مهندسی

آقای دکتر افتخاری

76

مديريت عمومي

2

121714

کلیه رشته ها

دکتر مدنی

77

معادلات دیفرانسیل

3

96003

کلیه رشته های مهندسی

خانم دکتر ذبیحی

78

معادلات دیفرانسیل

3

22005

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

خانم دکتر ذبیحی

79

معادلات دیفرانسیل

3

182407

فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

خانم دکتر ذبیحی

80

معادلات دیفرانسیل

3

110104

آمار و کاربردها- علوم کامپیوتر- ریاضیات و کاربردها

خانم دکتر ذبیحی

81

معادلات دیفرانسیل

3

180113

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

خانم دکتر ذبیحی

82

مقاومت مصالح

2

131104

مهندسی معدن

دکتر احمدرضا قاسمی

83

مقاومت مصالح 1

3

202115

مهندسی مکانیک

دکتر احمدرضا قاسمی

84

مقاومت مصالح 1

3

132027

مهندسی عمران

دکتر احمدرضا قاسمی

85

مقاومت مصالح 2

2

202125

مهندسی مکانیک

دکتر مهدی محمدی مهر

86

مقاومت مصالح 2

3

132051

مهندسی عمران

دکتر مهدی محمدی مهر

87

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

3

121722

رشته علوم تربیتی

دکتر سید احمد مدنی

88

مکانیک سیالات

3

131105

مهندسی معدن

دکتر علی اکبر عباسیان

89

مکانیک سیالات

3

132041

مهندسی عمران

دکتر علی اکبر عباسیان

90

مکانیک سیالات

3

182469

فیزیک مهندسی

دکتر علی اکبر عباسیان

91

مکانیک سیالات

3

181933

دانشکده فیزیک

دکتر علی اکبر عباسیان

92

مکانیک سیالات 1

3

202120

رشته مهندسی مکانیک

دکتر علی اکبر عباسیان

93

مکانیک سیالات 1

3

132237

رشته مهندسی شیمی

دکتر علی اکبر عباسیان

94

مکانیک سیالات 2

3

202121

رشته های مهندسی

دکتر علیرضا آقایی


قابل توجه دانشجویان دانشگاه کاشان:
دروس انتخابی خود را بر اساس کد رشته تحصیلی خود انتخاب کرده تا از بروز مشکلات جلوگیری شود وعواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود. جهت اطلاع از کد رشته خود به آموزش دانشکده محل تحصیل مراجعه شود.