انتخاب وب سایت
 • امور مالی اداری دانشکده
 • نمايش صفحه شماره 1
 • نام: غلامرضا

     نام خانوادگی: صفری

   محل خدمت: دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

     پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه و بودجه

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت


  اداره مالی-اداری ( برنامه و بودجه )

  اهداف : برنامه ریزی، کنترل منابع، فعالیتهای و فرآیندهای مالی-اداری دانشکده به منظور پشتیبانی از برنامه های و اهداف دانشکده آموزشهای الکترونیکی در حوزه تدوین محتوا، ارائه محتوا و پشتیبانی فنی خدمات آموزشهای الکترونیکی و انجام امور پرسنلی کارکنان دانشکده به منظور افزایش روحیه و انگیزش آنها.
  شرح وظایف واحد:
  1- انجام امور بانکی دانشکده ( دریافت و پرداخت چک، صورت مغایرت و ....)
  2- تنظیم کلیه قراردادهای دانشکده.
  3- پیگیری اعتبارات بودجه ای دانشکده، تخصیص و تبدیل آن به اسناد هزینه ای و گرفتن گزارشات مربوط به آن
  4- پیگیری و رسیدگی به امور حقوقی و شکایات مربوط به دانشکده و شرکت و حضور در جلسات و دادگاه ها
  1 2