انتخاب وب سایت
 • امور مالی اداری دانشکده
 • نمايش صفحه شماره 2

 • 5- نظارت بر کار انبار
  6- انجام امور کارگزینی و رفاهی کارکنان دانشکده ( طبقه بندی و ارزیابی مشاغل،عقد قرارداد، تمدید قرارداد و.....
  7- تهیه و تنظیم شیوه نامه ها، فرمها و مستندات مربوط به امور مالی و اداری دانشکده.
  8- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند جریانات مالی و اداری دانشکده به مراجع ذیصلاح دانشکده و دانشگاه.
  9- تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های بهبود فرآیندهای اداری و مالی دانشکده با استفاده از فناوریهای جدیدی همچون فناوری اطلاعات.
  10- برنامه ریزی، کنترل منابع، فعالیتهای و فرآیندهای مالی اداری دانشکده به منظور پشتیبانی از برنامه های و اهداف دانشکده آموزشهای الکترونیکی در حوزه تدوین محتوا، ارائه محتوا و پشتیبانی فنی خدمات آموزشهای الکترونیکی و انجام امور پرسنلی کارکنان دانشکده به منظور افزایش روحیه و انگیزش آنها.
  11- نظارت بر انجام کلیه عملیات مربوط به اموال دانشکده ( شامل نصب برچسب و علائم،خروج و ورود اموال از دانشکده و جابجایی آن
  12- نظارت بر تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی
  13- نظارت بر تنظیم اسناد اموال خریداری شده ( طبق فاکتور حسابداری ) توسط واحدهای دانشکده
  14- نظارت بر تنظیم اسناد اموال مصرفی خریداری شده( طبق فاکتور حسابداری ) توسط واحدهای دانشکده.
  15- نظارت بر تهیه لیست موجودی اموال هر اتاق از مرحله تحویل تا گرفتن رسید.
  16- نظارت بر تنظیم صورت موجودی اموال و مصرفی در آخر سال.
  17- نظارت بر نگهداری حساب کلیه اموال منقول مسروقه و یا از بین رفته طبق آیین نامه های مربوطه دانشگاه.
  18- نظارت بر فعالیت و عملکرد نگهبانان، کارکنان ( از ورود و خروج افراد، اضافه کاری، پاداشها،انضباط، مرخصی ها و ....)
  19- نظارت بر به روز بودن دفاتر اموال ثبت شده ( ثبت اسناد، تفکیک اسناد، و .....)

  1 2