انتخاب وب سایت
 • ریاست دانشکده
 • نمايش صفحه شماره 2


 • شرح وظایف:

  1- ارتقاء کیفیت آموزش ازطریق ایجاد شیوه های متنوع و فرصت های بیشتر یادگیری با استفاده از فناوری های نوین بویژه فناوری اطلاعات
  2- برنامه ریزی وامکان سنجی برگزاری دوره های آموزشی آزاد، غیرحضوری و الکترونیکی
  3- —برگزاری دوره های آزاد آموزشی به صورت غیرحضوری
  4- —برگزاری آزمون های الکترونیکی حضوری
  5- —فرهنگ سازی و ترویج استفاده از فناوری های نوین آموزشی
  6- —برگزاری سمینارها وکارگاه های آموزشی وانجام فعالیت های تحقیقاتی درزمینه آموزش الکترونیکی
  7- —انعقاد قراردادها، تفاهمنامه ها جهت برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز
  8- —انجام هماهنگی آموزشی مربوطه با تمام دانشکده های درگیر در امر آموزش های الکترونیک
  9- —کنترل و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و آزمونهای مربوطه
  1 2