لیست برنامه ها

باسلام وخیر مقدم به شرکت کنندگان محترم همایش هنر، فرهنگ و تجارت با چین

لیست برنامه روز پنجشنبه مورخ 5 خرداد ماه به شرح ذیل می باشد:

مکان همایش: سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه واقع در طبقه سوم سازمان مرکزی