شهریه ثابت و متغیر ترم تابستان

مبلغ شهریه ثابت و متغیر  دروس ارائه شده در ترم تابستان سال  1403

دانشکده آموزش های الکترونیکی

طی بند 2 صورتجلسه شماره 121 هیأت رئیسه محترم دانشگاه دوره دهم مورخ  1403/2/16 به شرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نوع

مبلغ شهریه

1

شهریه هر واحد تئوری

3.150.000 ریال

2

شهریه هر واحد عملی

4.350.000 ریال

3

شهریه ثابت

10.000.000 ریال