شیوه ی استفاده از مکتب خانه

 

  1. عضویت در مکتب خانه
  2. ثبت نام در درس
  3. پرداخت هزینه

            -  دروس کارشناسی به ازای هر درس 50 هزار تومان

            - کارشناسی ارشد به ازای هر درس 100 هزار تومان

                        - دروس غیردانشگاهی و کاربردی مطابق نرخ درس

  1. بازه زمانی استفاده از درس: یک ترم دانشگاهی