سرفصل عناوین هوش هیجانی

سرفصل کارگاه آموزشی هوش هیجانی

- ارائه تکنیک های مدیریت احساس با هوش هیجانی

1-تعریف هوش هیجانی

2- تاریخچه هوش هیجانی

3-تفاوت IQوEQ

4- مولفه های هوش هیجانی

ثبت نام دوره ویژه دانشجویان

ثبت نام دوره ویژه سایر