کارگاه حقوق

 

1- هوش هیجانی 8 ساعت 1000000 ریال ثبت نام (دانشجو و کارکنان دانشگاه) ثبت نام (سایر)

 

-  ثبت نام دانشجویان و کارمندان شامل 50% تخفیف و مبلغ 500000 ریال می باشد.

- کلاس در روزهای چهارشنبه 19 دی ماه ساعت 14/5لغایت 18/5و روز  شنبه22 دی ماه ساعت 14/5 لغایت 18/5 برگزار میگردد.

- محل برگزاری کلاس دانشگاه کاشان ساختمان دانشکده ادبیات و زبان های خارجه