سرفصل عناوین قانون چک

سرفصل عناوین کارگاه آموزشی قانون چک

  1. ممفهوم چک وآثار آن
  2. نحوه ی تنظیم چک
  3. مسئولین پرداخت در چک
  4. مسئولیت های ناشی از صدور و امضای چک

            مسئولیت حقوقی

           مسئولیت کیفری

  1. مواردی که چک دارای ضمانت اجرای کیفری نیست
  2. اقداماتی که باید انجام داد تا چک دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد
  3. شیوه های وصول وجه چک

            از طریق دایره ی اجرای ثبت

            از طریق اقامه ی (دعوای حقوقی (ضمانت اجرای حقوقی)

                    - شرایط

                   - شیوه دادخوست نویسی

             ازطریق اقامه ی دعوای کیفری

                   - شرایط

                   - شیوه نگارش شکایت نامه

      8-اقداماتی که پس از سرقت یا مفقودی چک باید انجام شود

    ثبت نام دوره ویژه دانشجویان

     ثبت نام دوره ویژه سایر