سرفصل عناوین قانون کار

سرفصل کارگاه آموزشی قانون کار

1- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

2- انواع قرارداد های کاری(پیمانکاری و...)

3- تعلیق قرارداد کار

4- شرایط خاتمه قرار داد کار

5-  جببران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

6- تعریف حق السعی و مزد

 

7- تعریف مدت زمان کار و انواع آن و مرخصی ها

8- شرایط کار زنان و نوجوانان

ثبت نام دوره ویژه دانشجویان

ثبت نام دوره ویژه سایر