امور مالی اداری دانشکده

نام: غلامرضا

   نام خانوادگی: صفری

 محل خدمت: دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

   پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه و بودجه

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

تلفن:      55913252 (031)

 

اداره مالی-اداری ( برنامه و بودجه )
اهداف : برنامه ریزی، کنترل منابع، فعالیتهای و فرآیندهای مالی-اداری دانشکده به منظور پشتیبانی از برنامه های و اهداف دانشکده آموزشهای الکترونیکی در حوزه تدوین محتوا، ارائه محتوا و پشتیبانی فنی خدمات آموزشهای الکترونیکی و انجام امور پرسنلی کارکنان دانشکده به منظور افزایش روحیه و انگیزش آنها.
شرح وظایف واحد:
1- انجام امور بانکی دانشکده ( دریافت و پرداخت چک، صورت مغایرت و ....)
2- تنظیم کلیه قراردادهای دانشکده.
3- پیگیری اعتبارات بودجه ای دانشکده، تخصیص و تبدیل آن به اسناد هزینه ای و گرفتن گزارشات مربوط به آن
4- پیگیری و رسیدگی به امور حقوقی و شکایات مربوط به دانشکده و شرکت و حضور در جلسات و دادگاه ها

5- نظارت بر کار انبار
6- انجام امور کارگزینی و رفاهی کارکنان دانشکده ( طبقه بندی و ارزیابی مشاغل،عقد قرارداد، تمدید قرارداد و.....
7- تهیه و تنظیم شیوه نامه ها، فرمها و مستندات مربوط به امور مالی و اداری دانشکده.
8- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند جریانات مالی و اداری دانشکده به مراجع ذیصلاح دانشکده و دانشگاه.
9- تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های بهبود فرآیندهای اداری و مالی دانشکده با استفاده از فناوریهای جدیدی همچون فناوری اطلاعات.
10- برنامه ریزی، کنترل منابع، فعالیتهای و فرآیندهای مالی اداری دانشکده به منظور پشتیبانی از برنامه های و اهداف دانشکده آموزشهای الکترونیکی در حوزه تدوین محتوا، ارائه محتوا و پشتیبانی فنی خدمات آموزشهای الکترونیکی و انجام امور پرسنلی کارکنان دانشکده به منظور افزایش روحیه و انگیزش آنها.
11- نظارت بر انجام کلیه عملیات مربوط به اموال دانشکده ( شامل نصب برچسب و علائم،خروج و ورود اموال از دانشکده و جابجایی آن
12- نظارت بر تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی
13- نظارت بر تنظیم اسناد اموال خریداری شده ( طبق فاکتور حسابداری ) توسط واحدهای دانشکده
14- نظارت بر تنظیم اسناد اموال مصرفی خریداری شده( طبق فاکتور حسابداری ) توسط واحدهای دانشکده.
15- نظارت بر تهیه لیست موجودی اموال هر اتاق از مرحله تحویل تا گرفتن رسید.
16- نظارت بر تنظیم صورت موجودی اموال و مصرفی در آخر سال.
17- نظارت بر نگهداری حساب کلیه اموال منقول مسروقه و یا از بین رفته طبق آیین نامه های مربوطه دانشگاه.
18- نظارت بر فعالیت و عملکرد نگهبانان، کارکنان ( از ورود و خروج افراد، اضافه کاری، پاداشها،انضباط، مرخصی ها و ....)
19- نظارت بر به روز بودن دفاتر اموال ثبت شده ( ثبت اسناد، تفکیک اسناد، و .....)